'Làm tiếp viên hàng không, có bị sàm sỡ vẫn phải niềm nở'